Damm som ar irriterande

På kontoret där damm, vätskor, gaser eller brandfarliga ångor står, och det inte finns några utsedda zoner som kan utgöra en explosionsrisk, bör ett omfattande dokument som kallas en explosionsriskbedömning utarbetas utan dröjsmål.Det borde vara att arbetsgivarens skyldighet är att ange områden med risk för explosion.

När det gäller punkt 37. 1. Förordning av inrikesministern och rådet av den 7 juni 2010 om brandskydd av byggnader, andra byggnadskonstruktioner och områden (Journal of Laws 10.109.719, även i byggnader när också nära områden där brandfarliga material produceras, lagras, lagras eller där blandningar som kan orsaka en explosion kan ses, vilket slutar bedömningen av explosionsrisken.I den aktuella bedömningen är det absolut nödvändigt att ange rum som är potentiellt explosiva. Lämpliga explosionsriskområden måste anges i utomhusrum och utrymmen. Grafisk dokumentation bör utvecklas med klassificering och faktorer som kan orsaka en explosion.

Bedömning av explosionsrisker bör baseras på nuvarande europeiska standarder, inklusive:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosiva atmosfärer. Förhindrande av vindruta och explosionsskydd.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosiva atmosfärer - Rymdklassificering - Gas explosiva atmosfärer.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosiva atmosfärer.Rymdklassificering. Atmosfärer som innehåller brännbart damm,• Teknisk standard ST-IIG-0401: 2010 "Gasnät. Utvärdering och skapande av explosionsfarorzoner.• PN-EN 6079-10-14 "Explosiva atmosfärer - Design, val och montering av elektriska installationer"• PN-EN 60079-20-1 "Explosiva atmosfärer - Materialegenskaper beträffande klassificering av gaser och ångor - Metoder för experiment och tabellmöjligheter"• PN-EN 50272-3: 2007 "Krav på förtroende och byggande av sekundära batterier..